Islamiske værdier

Islamiske værdier

values

Hvad er en værdi? | Herakules’ spørgsmål | Allahs formål med at sende en profet | Koranen om værdier | Hvem er fattig? | Tilbedelse er vejen til at opnå værdierne

Hvad er en værdi?

Inden vi ser nærmere på islamiske værdier, skal vi definere, hvad vi mener med “værdier” i denne sammenhæng. Værdi er en angivelse af, hvordan noget vurderes kvalitativt eller kvantitativt, og samtidig en betegnelse for det, der bør fastholdes eller virkeliggøres [Den Store Danske Encyklopædi, 2012]. Det er denne sidste del af definitionen vi vil anvende her, nemlig hvad er det for nogle kvaliteter, som islam mener, der bør fastholdes eller virkeliggøres.

Islam er meget omfattende, og derfor er det nødvendigt at præcisere, hvilket område man ønsker at se nærmere på. En opdeling kan fx være islamiske værdier i det personlige liv, i en profession, i en familie, i et naboskab, i et samfund, for universet eller over for Gud [1]. Med udgangspunkt i, at Gud har nedsendt sin vejledning for at højne moral blandt menneskeheden (se herom senere), tager vi her afsæt i det personlige liv.

Herakules’ spørgsmål

Omkring år 630 e.Kr, da Herakules havde erobret Jerusalem og opholdt sig der, kom en udsending fra Profeten Muhammad, fred være med ham, til ham. Udsendingen havde en invitation til islam med sig. Herakules tog vel i mod gesandten, men for uvildigt at undersøge, hvad islams lære gik ud på, sendte han bud efter en gruppe arabiske købmænd fra Mekkah, der da opholdt sig i Jerusalem. Sufyan var deres leder, og han var ikke muslim på dette tidspunkt. Herakules stillede ham en række spørgsmål. Et af disse spørgsmål var [3]:

Herakules: Hvilket slags påbud giver han [Muhammad] jer?
Sufyan: Han siger, at vi alene skal tilbede Allah og ikke tilskrive nogen andre guddommelighed. Han siger, vi ikke skal følge vores forfædre. Han befaler os at bede, at være sandfærdige og sømmelige og venlige overfor vores medmennesker.”

Allahs formål med at sende en profet

Profeten Muhammad, har klart formuleret formålet med hans ansvar som profet, med disse ord [2]:

”Jeg er kun sendt med det formål at perfektionere god moral.”
– Profeten Muhammad

Profeten blev spurgt:

”Blandt dem, som tjener Gud, hvem er den, som Gud har mest kær?
Han svarede: Den som har den bedste moralske karakter.”
– Profeten Muhammad

Den personlige karakter er derfor central i islam. Uden en god moral er tilbedelse eller religiøse besværgelser værdiløse.

Koranen om værdier

Koranen er fuld af henstillinger til, hvilke værdier (kvaliteter) en troende skal lære sig, og hvad han eller hun skal holde sig fra. Her er blot to eksempler på sådanne vers.

”Sandelig, til
de mænd og kvinder der har overgivet sig [til Gud],
de mænd og kvinder der er troende,
de mænd og kvinder der er tålmodige,
de mænd og kvinder der er sandfærdige,
de mænd og kvinder der er ydmyge,
de mænd og kvinder der giver almisser,
de mænd og kvinder der faster,
de mænd og kvinder der vogter deres seksualitet,
de mænd og kvinder der ofte mindes Gud,
har Allah lovet tilgivelse og en stor belønning.”
– Koranen 33:35

Troen på og erkendelsen af Gud er altså den kerneværdi, hvoraf alt andet afhænger. Andre værdier, som islam ønsker hos de troende, er:

”Vi [Allah] har befalet mennesket at være god mod sine forældre …
Og etabler bønnen,
styrk det gode og svæk det onde,
og bær tålmodigt hvad der hænder dig …
Og vis ikke hovmod over for medmenneskene,
gå ikke stolt på jorden, for sandelig elsker Allah ikke den arrogante.
Gå på jorden i et moderat tempo og tal ikke for højt, for sandelig er et æsels skryden den afskyeligste lyd.”
– Koranen 31:14-19

Profeten Muhammad har forklaret, at det ikke at efterleve værdierne er den egentlige fattigdom for et menneske.

Hvem er fattig?

En dag spurgte Profeten Muhammad folk omkring sig, hvem der er en fattig. De svarede, at det er den person, der ikke har nogen penge. Han svarede:

”Blandt mit folk (muslimerne) er den person fattig, der står over for Allah på dommens dag.

Han har udført sine bønner, betalt almisse til fattige, har fastet, men han har sagt skældsord, han har anklaget nogen for noget, de ikke har gjort, han har uretmæssigt taget en andens ejendom, han har myrdet nogen eller han har slået nogen.

Alle hans gode gerninger vil blive givet til hans ofre. Hvis hans gode gerninger slipper op, før hans dårlige gerninger er afregnet, vil hans ofres dårlige gerninger blive lagt over på ham, og han vil blive kastet i Ilden.”
– Profeten Muhammad

Sådan en mand er i virkeligheden fattig, uden værdier. Det svarer til, at en mand har hundrede kroner, men han skylder tusinder væk. Han kan synes rig, men i virkeligheden er han fattig.

Tilbedelse er vejen til at opnå værdierne

Sommetider forveksles de fem søjler med islamiske værdier. I islam er tilbedelse et middel til at opnå høj moral. De fem søjler er de obligatoriske dele af tilbedelsen i islam. Tilbedelse i islam er ikke noget mystisk, som kun tjener til meningsløse bevægelser eller ritualer [2]. Den obligatoriske tilbedelse i islam er meditative øvelser og træning gennem hele livet. Det har til formål, at gøre mennesket i stand til, at opnå høj moralsk karakter, gode vaner, til at leve retskaffent og til at fastholde disse værdier, uanset omgivelsernes forandringer.

Kilder

[1] Islam the Natural Way, AbdulWahid Hamid, 1989
[2] Muslim’s Character, al-Ghazali, World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
[3] Sendebudet, Amér Majid, 2010, s. 312
What Everyone Should Know About Islam and Muslims
, Suzanne Haneef 1996

This entry was posted in Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.