Jihad

Jihad

bwpattern

At anstrenge sig | Ordet “hellig krig” | At føre krig | Regler for krigsførelse | Jihad med pennen | Nye fronter for jihad

At anstrenge sig

Af alle begreber i islam er “jihad” måske det mest fejlciterede, misbrugte og misforståede. Ordet i sig selv betyder “at anstrenge sig”. Det betyder ikke den meget populære, men ikke desto mindre, ukorrekte oversættelse “hellig krig”. En person, der anstrenger sig for at gøre noget, der er en del af islam, dvs. anstrenger sig på Allahs vej, udfører jihad og er derved en “Mujahid”.

Ordet “hellig krig”

Der findes ikke et ord i Koranen eller i islamisk terminologi, som betyder “hellig krig”. I islam er ingen krige hellige. Ordet “hellig krig” er et kristent begreb, som blev brugt om korstogene, hvor kristne europæiske stater, konger og kirken drog på militære togter til “Det Hellige Land” fra slutningen af 1000-tallet til 1200-tallet. Det var i den forbindelse, at drage i krig for det hellige land, at ordet “hellig krig” eller “Holy War” blev brugt i Europa.

At føre krig

Naturligvis kan det at anstrenge sig på Guds vej betyde, at man må gå i krig, men enhver anstrengelse for at styrke islam eller leve på islamisk vis i samfundet, kollektivt  eller personligt, er jihad. Hvis det drejer sig om krig, er jihad tilladt for at forsvare sig eller for at bekæmpe undertrykkelse. Koranen og Profeten Muhammads udsagn er meget specifikke om, ikke blot hvornår, men også hvordan krig kan føres. Dette går vel at mærke 1.300 år forud for Geneve konventionens bestemmelser om krigsførelse, krigsfanger og menneskerettigheder.

Gud siger:

“Kæmp i Allahs sag mod dem, der bekæmper jer,
men overskrid ikke grænser,
for Allah elsker ikke dem, der overskrider grænser.

Og (i krig) slå dem, hvor I finder dem,
og fortræng dem fra, hvor de fortrængte jer,
for optøjer og undertrykkelse er værre end drab,
men kæmp ikke imod dem i den hellige moské (i Mekkah), undtagen hvis de først bekæmper jer der.
Hvis de bekriger jer, så bekæmp dem, dette er lønnen for dem der undertrykker troen.

Men hvis de holder fred, er Allah Tilgivende og Den Mest Barmhjertige.
Bekæmp dem, indtil der ikke er flere optøjer og undertrykkelse, og der hersker retfærdighed og tro på Gud,
men hvis de holder fred, så vær ikke fjendtlige mod dem, kun mod dem der undertrykker.”
– Koranen 2:190-193

Regler for krigsførelse

Atombomber og andre våben, der dræber og forulemper uden hensyn til, hvem der fører krig, er ikke tilladte, da de uundgåeligt rammer uskyldige. For atombomber samt kemiske og biologiske våben er der tale om, at de desuden rammer uskyldige i generationer efter en krig. De personer, der ikke deltager aktivt i krigen (non-kombattanter), skal fredes såvel som miljøet, og selv ikke træer bør beskadiges, hvis det kan undgås.

Jihad med pennen

Der er således intet begreb i islam om “hellig krig”, men der kan være tale om en retfærdig krig, hvis der er tale om at etablere retfærdighed mod en undertrykkelse, selvforsvar eller for at beskytte ens eget liv, familien, hjemmet, naboerne etc. Islam opfordrer til, at uretfærdighed og undertrykkelse standses, og hvis det betyder, at man må gå i kamp, på et hvilket som helst niveau, såsom i tale, ved at skrive, ved politisk arbejde eller i sidste ende ved at føre krig, må det gøres.

Nye fronter for jihad

I dag foregår der også en tilsvarende kamp, blot på andre fronter. Det gælder kampen mod multinationale medier, som ejes og drives af bestemte interessegrupper og lobbister, som fx militærindustrien. Det gælder et område som kapitalisme, der ved at fremme og gennemtvinge skadelige stoffer og produkter udbytter og forulemper miljø og svage befolkningsgrupper. Et tredje eksempel er aggressiv politisk og økonomisk støttede handels- og kulturfremstød (eller sanktioner), der kan sammenlignes med at føre krig (soft power).

Her er der et stigende behov for en manifestation af jihad, at anstrenge sig på Allahs vej, for at hjælpe de svageste og de undertrykte i verden.

Kilder

Bearbejdet uddrag fra What does Islam say, Ibrahim Hewitt, 2004.

This entry was posted in Ofte stillede spørgsmål and tagged , . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.